Opublikowano

System białych certyfikatów

Jednym z ważniejszych elementów polityki klimatycznej Unii jest – funkcjonujący w różnych odmianach w różnych krajach – tytułowy system białych certyfikatów. Jest to jedno z najważniejszych na naszym kontynencie narzędzi, wspierających efektywność energetyczną. Co szczególnie istotne, system ten opiera się ściśle na wykorzystaniu narzędzi rynkowych.

Białe certyfikaty – definicja

Są to świadectwa zaoszczędzenia określonych ilości energii; oszczędność owa jest skutkiem zrealizowania inwestycji, podnoszących efektywność energetyczną. Z białymi certyfikatami związane są pewnego rodzaju prawa majątkowe. Oznacza to, że można nimi obracać na towarowej giełdzie energii.

Na czym polega system białych certyfikatów?

Podstawowymi elementami systemu są:

1. Nałożenie w prawie danego państwa na grupę działających na rynku energii podmiotów (m.in. sprzedawców energii elektrycznej, dostawców ciepła i gazu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych) obowiązków w zakresie osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii, uzyskanego poprzez działania poprawiające efektywność energetyczną.

W przypadku niewywiązania się (lub wywiązania niewystarczającego) z tego obowiązku podmioty te mają prawo do uiszczenia oplaty zastępczej. Stanowi ona pełnoprawną, choć inną formę realizacji tego obowiązku.

2. Wprowadzenie białych certyfikatów i zezwolenie na obracanie nimi na towarowej giełdzie energii.

Wykonanie wyżej wymienionego obowiązku uzyskania określonego poziomu oszczędności energii rozlicza się poprzez przedstawienie przez przedsiębiorstwo do umorzenia takiej ilości białych certyfikatów, które opiewają na wymaganą oszczędność energii.

Organem rozliczającym jest w większości krajów regulator rynku energetycznego. Zobligowane do rozliczenia się podmioty, aby zostać zwolnione z opłaty zastępczej, mogą zdobyć wymaganą ilość białych certyfikatów poprzez:
– realizację przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej,
– nabycie wymaganych białych certyfikatów na towarowej giełdzie energii.